Đội ngũ nhân viên                          

STT

Chính nhiệm

Chức danh

Chuyên môn

Liên hệ

1

Đào Trọng Tứ

Giám đốc

Thể chế và Chính sách Tài nguyên Nước

tu.daotrong2013@gmail.com

2

Đặng Ngọc Vinh

Phó Giám đốc

Quy hoạch tài nguyên nước

vdangngoc@gmail.com

3

Nguyễn Tiến Long

Phó Giám đốc

Năng lượng tái tạo

longp17@fpt.vn

4

Phan Thanh Toản

Chánh Văn phòng

Địa lý

phanthanhtoan0@gmail.com

5

Trần Thị Thạnh

Kế toán trưởng

Kế toán – Tài chính

 

6

Nguyễn Thị Bùi

Thủ quỹ

Kỹ sư Kinh tế

 

7

Lê Thị Mừng

Nhân viên

Nhân viên

mung_lethi@yahoo.com.vn

8

Đào Trọng Tấn

Nhân viên

Nhân viên

 

9

Đỗ Hồng Anh

Nhân viên

Quản trị Kinh doanh

dohonganh2988@yahoo.com.vn

10

Vũ Thị Thủy

Nhân viên

Kỹ sư Thủy lợi

vuthuy1311@gmail.com

11

Trương Thị Huyền

Nhân viên

Cử nhân Công nghệ Môi trường

truonghuyen.hus@gmail.com

12

Đoàn Duy Ninh

Chuyên gia

Kiến trúc Dân dụng và Công nghiệp

doannguyenanh@hn.vnn.vn

 

Kiêm nhiệm

Chức danh

Chuyên môn

Liên hệ

13

Đỗ Mạnh Hùng

Chuyên gia

Quy hoạch Tài nguyên Nước

agromviet@hn.vnn.vn

14

Lê Đức Năm

Phó Giám đốc

Quản lý Tưới và Công trình Thủy lợi

 

15

Nguyễn Trọng Hoàng

Phó Giám đốc

Quản lý Dựng Hạ tầng ngành Nước

 

16

Dương Văn Xanh

Chuyên gia

Thể chế Tài nguyên Đất và Nước

 

17

Trần Văn Viết

Chuyên gia

Khí tượng Nông học

 

18

Bùi Công Quang

Chuyên gia

Thủy văn – Quản lý lưu vực sông

 

19

Trần Thị Thúy Hài

Chuyên gia

Xã hội học

 

20

Nguyễn Thị Trung Dong

Chuyên gia

Kinh tế

 

21

Đào Thị Hà Thanh

Chuyên gia

Kinh tế Phát triển

 

24

Đặng Việt Hùng

Chuyên gia

Quy hoạch Thủy lợi

 

23

Bùi Văn Hải

Chuyên gia

Thủy lợi

 

24

Nguyễn Văn Toàn

Chuyên gia

Thể chế ngành Nước

 

25

Hoàng Trung Lập

Kiêm nhiệm

Kinh tế

 

26

Nguyễn Hữu Thiện

Kiêm nhiệm

Sinh thái