ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN


ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

STT

Chính nhiệm

Chức danh

Chuyên môn

Liên hệ

1

Đặng Ngọc Vinh

Giám đốc

Quy hoạch tài nguyên nước

vdangngoc@gmail.com

2

Đào Trọng Tứ

Phó Giám đốc

Thể chế và Chính sách Tài nguyên Nước

tu.daotrong2013@gmail.com

3

Phan Thanh Toản

Chánh Văn phòng

Địa lý

phanthanhtoan0@gmail.com

4

Nguyễn Thị Bùi

Thủ quỹ

Kỹ sư Kinh tế

 

5

Nguyễn Duy Tiến

Nhân viên

Kỹ sư thủy lợi

Tiennd310@wru.vn

6

Vũ Thị Thủy

Nhân viên

Kỹ sư Thủy lợi

vuthuy1311@gmail.com

7

Lê Thị Mừng

Nhân viênmung_lethi@yahoo.com.vn

8

Phùng Minh Nguyệt

Nhân viên

Kỹ sư Thủy lợi

nguyetbe1102@gmail.com

9

Lê Lan Anh

Nhân viên

Thủy lợi

anhll17@wru.vn 

10

Đỗ Hồng Anh

Nhân viên

Quản trị Kinh doanh

dohonganh2988@yahoo.com.vn

11

Đào Trọng Tấn

Nhân viên

Nhân viên 12

Đoàn Duy Ninh

Chuyên gia

Kiến trúc Dân dụng và Công nghiệp

doannguyenanh@hn.vnn.vn

Kiêm nhiệm

Chức danh

Chuyên môn

Liên hệ

13

Đỗ Mạnh Hùng

Chuyên gia

Quy hoạch Tài nguyên Nước

agromviet@hn.vnn.vn

14

Lê Đức Năm

Phó Giám đốc

Quản lý Tưới và Công trình Thủy lợi

 

15

Nguyễn Trọng Hoàng

Phó Giám đốc

Quản lý Dựng Hạ tầng ngành Nước

 

16

Dương Văn Xanh

Chuyên gia

Thể chế Tài nguyên Đất và Nước

 

17

Trần Văn Viết

Chuyên gia

Khí tượng Nông học

 

18

Bùi Công Quang

Chuyên gia

Thủy văn – Quản lý lưu vực sông

 

19

Trần Thị Thúy Hài

Chuyên gia

Xã hội học

 

20

Nguyễn Thị Trung Dong

Chuyên gia

Kinh tế

 

21

Đào Thị Hà Thanh

Chuyên gia

Kinh tế Phát triển

 

22

Đặng Việt Hùng

Chuyên gia

Quy hoạch Thủy lợi

 

23

Bùi Văn Hải

Chuyên gia

Thủy lợi

 

24

Nguyễn Văn Toàn

Chuyên gia

Thể chế ngành Nước

 

25

Hoàng Trung Lập

Kiêm nhiệm

Kinh tế

 

26

Nguyễn Hữu Thiện

Kiêm nhiệm

Sinh thái