Đối thoại bàn tròn cấp cao về Quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Đà Nẵng-Quảng Nam: một cách tiếp cận “Từ đầu nguồn xuống biển ”


25/11/2016
CEWAREC.org - Ngày 24 tháng 11 năm 201 6 tại thành phố Hội An - Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) thông qua Sáng kiến Rừng ngập mặn cho Tương lai (MFF) phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Đối thoại bàn tròn cấp cao về Quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Đà Nẵng – Quảng Nam: Một cách tiếp cận “Từ đầu nguồn xuống biển” (2R)


TS. Đào Trọng Tứ - Giám đốc Trung tâm Phát triển Bền vững Tài nguyên Nước và Thích nghi Biến đổi Khí hậu (CEWAREC) đã tham dự và tham gia chủ trì cuộc đối thoại.

Quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Đà Nẵng – Quảng Nam: Một cách tiếp cận”Từ đầu nguồn xuống biển” Ngày 24 tháng 11 năm 201 6 tại thành phố Hội An - Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) thông qua Sáng kiến Rừng ngập mặn cho Tương lai (MFF) phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Đối thoại bàn tròn cấp cao về Quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Đà Nẵng – Quảng Nam: Một cách tiếp cận “Từ đầu nguồn xuống biển” (2R). Lưu vực sông và vùng bờ biển là hai hệ thống tự nhiên liên kết với nhau về mặt không gian và có tầm quan trọng đặc biệt đối với tài nguyên nước và các dạng tài nguyên thiết yếu khác phục vụ sự phát triển của quốc gia và đời sống con người. Cách quản lý truyền thống, thiếu liên ngành, liên vùng và chưa xem xét ảnh hưởng của lưu vực sông tới vùng bờ biển hiện nay đang đẩy các lưu vực sông và vùng bờ biển vào thế phát triển thiếu bền vững. Trước tình hình đó, quản lý tổng hợp lưu vực sông và vùng bờ biển: một cách tiếp cận “Từ đầu nguồn xuống biển” đã được khởi xướng và được nhiều tổ chức quốc tế trong đó của IUCN thúc đẩy và áp dụng thí điểm. Đây là phương thức quản lý nhấn mạnh đến hai nguyên tắc then chốt: (i) Tính phụ thuộc lẫn nhau của hệ thống lưu vực sông và vùng bờ/biển, và (ii) Tính lồng ghép về thể chế và cơ chế chính sách, tính liên vùng, liên tỉnh trong quản lý lưu vực sông và vùng bờ biển.Tại Việt Nam, Lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn và vùng bờ biển Quảng Nam-Đà Nẵng được lựa chọn nghiên cứu nhằm áp dụng thử nghiệm phương thức quản lý mới này với sự trợ giúp kỹ thuật của IUCN thông qua Chương trình Rừng ngập mặn cho tương lai (MFF).

Theo nhận định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi – Giảng viên cao cấp – Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội “Lưu vực sông Vu Gia- Thu Bồn là một trong số lưu vực sông lớn ở nước ta có ảnh hưởng trực tiếp xuống vùng bờ biển Quảng Nam-Đà Nẵng. Các hoạt động phát triển kinh tế mạnh mẽ cùng với cách tiếp cận quản lý tài nguyên nước hiện nay chưa hoàn toàn phù hợp với lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam-Đà Nẵng. Đây chính là nhân tố làm suy giảm chức năng và sự sống của lưu vực và là yếu tố trở ngại cho phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trong tương lai.” “Cần tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp giữa tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, giữa các ban, ngành và các bên liên quan để quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn và vùng bờ biển Quảng Nam-Đà Nẵng. Nếu thực hiện tốt được, đây sẽ là mô hình nên nhân rộng cho các lưu vực sông khác có điều kiện tương tự ở nước ta” Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi cho biết thêm.

Từ năm 2013 cho đến nay, IUCN thông qua Chương trình Rừng ngập mặn cho Tương lai (MFF) đã và đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đối tác tổ chức chuỗi các sự kiện nhằm thúc đẩy việc áp dụng Quản lý tổng hợp lưu vực sông và vùng bờ biển. Những hoạt động như hội thảo khởi động, xây dựng nghiên cứu đánh giá và Khuyến nghị Chính sách, hội thảo tham vấn lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Khuyến nghị Chính sách và Đối thoại bàn tròn cấp cao ngày 24/11/2016 tại Hội An cũng nằm trong khuôn khổ  MFF tạo ra một diễn đàn hợp tác giữa nhiều cơ quan, thành phần và quốc gia đang phải giải quyết những thách thức về bảo tồn các hệ sinh thái ven biển và cải thiện sinh kế bền vững để cùng hướng tới một mục tiêu chung. Sáng kiến MFF ban đầu tập trung vào các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bời sự cố sóng thần, bao gồm Ấn Độ, Indonesia, Maldives, Seychelles, Sri Lanka và Thái Lan. Hiện nay, MFF mở rộng thêm các nước thành viên bao gồm Bangladesh, Pakistan, Việt Nam và Campuchia.

www.mangrovesforthefuture.org

IUCN Việt Nam
IUCN Việt Nam (IUCN VN) là một trong những tổ chức quốc tế bảo tồn đầu tiên có mặt tại Việt Nam từ giữa những năm 1980. Năm 1993, Chính phủ CHXHCN Việt Nam trở thành quốc gia thành viên của IUCN và văn phòng đại diện IUCN tại Hà Nội được thành lập vào cùng năm. Từ đó đến nay, IUCN đã có những đóng góp quan trọng trong bảo bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường, chủ yếu thông qua hỗ trợ xây dựng luật và chính sách như Kế hoạch Hành động đa dạng sinh học quốc gia (1995), Luật Bảo vệ và phát triển rừng (2004), Luật Bảo vệ môi trường (2005), và Luật Đa dạng Sinh học (2009)… Bên cạnh đó, IUCN hợp tác với các bên liên quan để hỗ trợ và nâng cao năng lực thực hiện chính sách, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan chính phủ. Đối tác của IUCN VN bao gồm Văn phòng Quốc hội, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia, các bộ ngành, khu vực tư nhân và một thế hệ mới các tổ chức phi Chính phủ trong nước.

www.iucn.org/vietnam


[Trở về]
Các bài cùng chuyên mục: