Đối thoại chính sách “ Tăng cường chính sách để nâng cao năng lực Quản trị nước xuyên biên giới ở lưu vực Sê San- SrePok – Sekông (3S) ở Việt Nam”


      Trong khuôn khổ  Dự án Tăng cường hợp tác  và kết nối trong quản trị nước xuyên biên giới ở lưu vực sông 3S cho sinh kế bền vững  của cộng đồng  do Oxfam Việt Nam tài trợ, ngày 03/7/2018 Trung tâm  Phát triển bền vững Tài nguyên nước  và Thích nghi BĐKH (CEWAREC), Hội Tưới Tiêu Việt Nam  phối hợp với Viện Quy hoạch Thủy lợi,  Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức  hội thảo  Đối thoại chính sách “ Tăng cường chính sách  để nâng cao năng lực Quản  trị nước xuyên biên giới ở lưu vực Sê San- SrePok – Sekông ( 3S) ở Việt Nam”.


      Dự Hội thảo có hơn 20 đại biểu từ  các cơ quan như  Viện Nghiên cứu Lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc Hội,  Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế - Tổng cục Thủy lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp  và PTNT,  Văn phòng Thường trực, Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên Nước Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN);  đại diện từ  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, Đại học Tây Nguyên;  các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế:  Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN), Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và các Chuyên gia.


Ông Thái Gia Khánh , Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi


      Hội thảo đã nghe và thảo luận các báo cáo:  Đánh giá tác động xuyên biên giới của các hoạt động phát triển tài nguyên nước trên lưu vực sông 3S ở Việt Nam (CEWAREC);  Báo cáo Sự tham gia của các bên liên quan trong quản trị nước xuyên biên giới trên các lưu vực 3S (Viện Quy hoạch Thủy lợi) và Báo cáo Đề xuất cơ chế tăng cường hợp tác  và kết nối trong quản trị nước xuyên biên giới trên các lưu vực 3S ở Việt Nam (CEWAREC).


Báo cáo Đánh giá tác động xuyên biên giới của các hoạt động phát triển tài nguyên nước trên lưu vực sông 3S ở Việt Nam của KSC Đặng Ngọc Vinh , giám đốc CEWAREC trình bày


Báo cáo Sự tham gia cảu các bên liên quan trong quản trị nước xuyên biên giới trên các lưu vực 3S do ThS Đặng  Thị Kim Nhung – Trưởng phòng Quy hoạch Thủy lợi Nam Trung bộ và Tây Nguyên , Viện Quy hoạch Thủy lợi trình bày


Báo cáo Đề xuất cơ chế tăng cường hợp tác và kết nối trong quản trị nước xuyên biên giới trên các lưu vực 3S ở Việt Nam do TS Đào Trọng Tứ, PGĐ Trung tâm  CEWAREC trình bày


      Các đại biểu  đã thảo luận và góp ý cho cơ chế  hợp tác để có thể  tăng cường hợp tác  và kết nối  trong quản trị Tài nguyên nước xuyên biên giới 3S giữa các nước Việt Nam, Lào và Campuchia là Diễn đàn Hợp tác 3S  do CEWAREC đề nghị.


      Trong năm 2018-2019, Dự án  tiếp tục các hoạt động về đào tạo  quản lý tổng hợp tài nguyên nước xuyên biên giới, vai trò của giới trong quản trị nước xuyên biên giới tại địa bàn các tỉnh Tây Nguyên

[Trở về]
Các bài cùng chuyên mục: