Giới thiệu về Cewarec
TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN NUỚC 
VÀ THÍCH NGHI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

1. THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên giao dịch quốc tế: 

CENTRE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF WATER RESOURCES AND ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE 

(viết tắt tiếng Anh là CEWAREC) 


- Trực thuộc Hội Tưới tiêu Việt Nam (VNCID) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)


- CEWAREC được thành lập ngày 15/12/2008 theo Quyết định số 02/12/2008/QĐ-HTTVN của Hội Tưới tiêu Việt Nam. Được Sở KH&CN thành phố Hà Nội cấp Chứng nhận Đăng ký hoạt động KH&CN lần đầu ngày 21/4/2009


2. CHỨC NĂNG , NHIỆM VỤ  CHỦ YẾU

Chức năng:

CEWAREC là đơn vị tư vấn độc lập, nghiên cứu, dịch vụ khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực quy hoạch, quản lý, phát triển bền vững tài nguyên nước (TNN) và các tài nguyên liên quan, bảo vệ môi trường và thích nghi với biến đổi khí hậu (BĐKH).

Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường Thích nghi BĐKH;

- Tư vấn thẩm tra dự án, đánh giá tác động  môi trường chiến lược, EIA;

- Cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức trong lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường, BĐKH. 

Lĩnh vực hoạt động:

Thực hiện các nghiên cứu liên quan đến phát triển bền vững, quản lý tổng hợp TNN, tác động môi trường chiến lược và của các dự án đầu tư, tác động do BĐKH và thích nghi BĐKH

- Tham gia thẩm tra và phản biện các dự án quy hoạch TNN, quy hoạch thuỷ lợi.

- Thực hiện các điều tra kinh tế xã hội liên quan đến phát triển bền vững, quản lý tổng hợp TNN, các dự án đầu tư và thích nghi với BĐKH

- Tư vấn phát triển bền vững, quản lý tổng hợp lưu vực sông

- Cung cấp dịch tăng cường năng lực, nhận thức cộng đồng trong phát triển bền vững, quản lý tổng hợp TNN và tài nguyên liên quan, môi trường, thích nghi biến đổi khí hậu

- Hợp tác quốc tế liên quan đén các lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ nêu trên