Những chính sách mới được ban hành liên quan đến Tài nguyên nước và Thủy lợi
1) Nghị định Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất  của Chính phủ số  167/2018/NĐ- CP  ngày 26 tháng 12 năm 2018

Nghị định nhằm quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất ở các vùng chứa nước ngọt thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

2) Quyết định Ban hành danh mục đập, hồ chúa thủy lợi  thuộc loại đập, hồ chứa  nước quan trọng đặc biệt của Thủ tường Chính phủ số  124/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2019.

Quyết định quy định 5  đập , hồ chứa thủy lợi sau đây thuộc loại đập , hồ chứa nước quan trọng đặc biệt:

1-    Đập , hồ chứa nước  Dầu Tiếng  tỉnh Tây Ninh

2-    Đập , hồ chứa nước Cửa Đạt , tỉnh Thanh Hóa

3-    Đập, hồ chứa nước Ngàn Trươi, tỉnh Hà Tĩnh

4-    Đập, hồ chứa nước Tả Trạch,tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 3). Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy Lợi của Chính phủ  số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018

 Nghị định này quy định về phân loại, phân cấp công trình thủy lợi; năng lực của tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi; thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, Điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép đối với các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

 

4) Nghi đinh Quy đinh hỗ trợ phát triển thủy lơi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tươi tiên tiến, tiết kiệm nước của Chính phủ số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2018

Nghị định này quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, bao gồm: Đầu tư xây dựng mới công trình tích trữ nước, hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, trạm bơm điện, cống và kiên cố kênh mương đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới.

 

5) Nghi đnh quy đnh chi tiết v giá sn phm, dch v thy li và h tr tin s dng sn phm, dch v công ích thy li, của Chính phủ số 96/2018/NĐ-CP, ngày 30 tháng 06 năm 2018

Nghị định  quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, lộ trình thực hiện giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi (bao gồm giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác); đối tượng, phạm vi, phương thức; mức hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

 

6) Nghị  định  V qun lý an toàn đp, h cha nưc, của Chính phủ số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 09 năm 2018

1. Nghị định  này quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước đối với đập có chiu cao từ 5 m trở lên hoặc hồ chứa nước có dung tích toàn bộ từ 50.000 m2 trở lên và an toàn cho vùng hạ du đập.

2. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động liên quan đến đập, hồ chứa nước trên lãnh th nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

7) Thông tư  Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi của Bộ Nông nghiệp và PTNT số 05/2018/TT- BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018

Thông tư này quy định về lập, ban hành và thực hiện quy trình vận hành công trình thủy lợi; điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi; cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng.

 

                                                                                                                                                                   CEWAREC Tổng hợp

[Trở về]
Các bài cùng chuyên mục: