Nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2014 - 2020

Nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng ...

11/2/2014 11:37 
Cewarec.org - Ngày 23/1/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 182/QĐ- TTg Phê duyệt kế hoạch ...