Vấn đề xây dựng công trình ngầm thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng


13/1/2014 16:05 

Cewarec.org - Bài báo trình bày các biểu hiện của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, các tác động có hại của sự biến đổi đó đối với sự làm việc của công trình ngầm. Để giảm bớt các tác động có hại đó, bài báo trình bày các vấn đề cần xét tới trong các dự án xây dựng công trình ngầmVẤN ĐỀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI
 KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG

THE PROBLEM OF UNDERGROUND CONSTRUCTION TO ADAPT TO CLIMATE CHANGE (CC) AND SEA LEVEL RISE (SLR)


PGS.TS. Nguyễn Đức Nguôn
 Đại học Kiến trúc Hà Nội
 
Bài báo trình bày các biểu hiện của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, các tác động có hại của sự biến đổi đó đối với sự làm việc của công trình ngầm. Để giảm bớt các tác động có hại đó, bài báo trình bày các vấn đề cần xét tới trong các dự án xây dựng công trình ngầm, đồng thời bài báo cũng đưa ra các ý kiến, kiến nghị điều chỉnh, bố sung một số tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của nước ta nhằm xây dựng công trình ngầm thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
[Trở về]
Các bài cùng chuyên mục: